lørdag

IKT i TPO

Alle elever har rett til tilpassa opplæring (TPO), men det trengs sakkyndig vurdering, som oftest gjort av PPT, for å få spesialundervisning. Med IKT er det blitt enklere å tilpasse opplæring og dette kan enkelt gjøres i det daglige i klasserommet. Både de som er flinkere enn gjennomsnittet og de som bare nesten kommer inn under de strenge krava til spesialundervisning kan ha nytte av at IKT er blitt vanligere å bruke i undervisninga. Det å ta elever ut av klasserommet for å få spesialundervisning er ikke lenger like nødvendig og dette gjør at elevene får en bedre tilhørighet til klassen sin og enklere kan "tilbakeføres" når/hvis de når samme læringsalder i det aktuelle fag.

At alle tar i bruk IKT uansett nivå vil altså stigmatisere den svake eleven mindre, noe som etter min erfaring også gir et bedre selvbilde som igjen gir bedre læringsmiljø og innsats. Den svake eleven vil også få en kompetanse på et felt som kanskje ikke alle andre er like flink, og kan brukes som "hjelpelærer" når andre skal ta i bruk datamaskinen i sin læring. Dette vokser man på, og det å beherske noe er viktig for alle elever.

Merverdien i bruk av IKT er tilstede i all TPO, både for den gjennomsnittlige eleven, den svake og den sterke. Forbehold må taes om at skolen innehar tilstrekkelige tilpasset undervisningsmateriell for IKT, og at læreren er inneforstått med at data ikke verken er lek eller behavioristisk basert. Avhengig av klassetrinn kan elevene også selv tilpasse sin innlæring i enkelte fag; mange program er selvinstruerende i det at de lar deg gå videre når du behersker et nivå, men gir deg mer informasjon om det viser seg at du ikke er helt moden for å gå videre riktig enda.

I min jobb som språklærer på Fagskolen bruker jeg både et eget program for maritim engelsk som er utviklet etter krav satt fra IMO og quizzer i grammatikk som jeg finner på internett. Her går studentene frem i eget tempo og jeg får tid til å gå rundt og veilede underveis. De får svar direkte fra programmet/nettstedet om de gjør feil, kan prøve igjen med et annet alternativ og om nødvendig til slutt spørre meg om de ikke forstår hvorfor de får feil. I forhold til testing på papir som jeg må ta inn og rette for så å levere tilbake er det et gigantisk skritt i riktig retning. Fra tidligere erfaring vet jeg at svært få ser over annet enn karakter/tilbakemelding på et slikt papirark, og arkets skjebne hvis resultatet var dårlig var svært sjeldent at de prøvde å gjøre oppgavene om igjen for å levere på nytt og se om de hadde noen forbedring i resultat.

Merverdien jeg ser i bruk av IKT i TPO ligger mest i det at man kan følge sitt eget tempo i innlæringa, men også det at det er enkelt å tilpasse oppgavene til den enkelte. Jeg hører aldri noen som klager over at vi bruker mye datamaskin til dette, tvert i mot setter studentene pris på at jeg får tid til å komme i kontakt med hver enkelt av dem og svare på det akkurat han/hun lurer på. De slipper å sitte å høre på repetisjoner av ting de allerede kan, og de slipper å føle at de holder klassen igjen hvis de ikke behersker stoffet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Min bloggliste