mandag

Endring og organisasjonI mitt virke som KS-leder ved skolen var jeg på møte med lærere og en student fra en annen fagskole for å jobbe litt med felles kvalitetssikringssystem pluss student- og eksamensreglement. Arbeidet ble ledet av fylkets fagskolekoordinator og i løpet av møtet var det en del ting som kom opp i forhold til det med IKT. Blant annet påpekte jeg at det i eksamensreglementet kun var tatt opp gjennomføring av eksamen på papir. Det er så nøye uttenkt dette at det til og med står at man kun har lov å bruke sort eller blå kulepenn når man fører inn besvarelsen sin. For meg er dette helt irrelevant. Siden jeg kom til Fagskolen i Ålesund høsten 2007 har alle eksamener i mine fag vært gjennomført på pc. Det var litt av en kamp før første eksamen, litt mindre kamp til den neste og bare litt kamp nå sist vår. Jeg har en klasse som skal ha eksamen i engelsk, på pc selvfølgelig, nå til jul, og denne gangen har det ikke vært diskusjon om temaet i det hele tatt. Så det ser ut til at det går i orden om man bare er sta nok ;-)

For meg virker det helt uakseptabelt at man fra høyeste departementshold skal legge føringer for at vi skal bruke mest mulig IKT i all undervisning og så skal det hele ende med en eksamen der man må passe på å skrive hardt nok med den sorte eller blå kulepennen sin slik at det kan bli gjennomslag til tre kopier! Hallo? Kopimaskinen er oppfunnet, i det minste...

Fra leksjonen om Lærande organisasjonar har jeg hentet følgende:
"Berg (1999, s. 54) legg i sine teoriar om skuleutvikling til grunn at organisasjonar fungerer, meir eller mindre, som organiserte anarki. At dei i langt større grad vert styrt av indre kulturar enn av planlagde mål og andre styrereiskapar. Han meiner at skulekulturen er som eit usynleg ”regelverk”, som på uformelt plan styrer den pedagogiske og administrative verksemda på ein skule (Berg, 1999, s. 15). Om ein skulekultur er ein kultur for læring og har potensiale for å vere ein lærande organisasjon kjem i så måte mykje an på kor vidt enkeltlærarar og grupper av lærarar (og skuleleiarar) i den bestemte skuleorganisasjonen er villige til å endre seg, utvikle seg og lære. Skulekulturen vil på det viset også legge føringar for den normative oppfatninga av kva læring og kompetanseutvikling er, noko som kan variere mykje frå skule til skule."

"Organisert anarki" er en god beskrivelse! Lærerne er så vant med å gå inn i klasserommet og lukke døra for å drive sin undervisning, de får paranoia om noen foreslår å skulle få se hva de driver med. Dette fører altfor ofte til at enkelte kan kjøre et løp de har holdt på med i 20 år. Hva slags utvikling som har foregått ute i verden i mellomtiden er tydeligvis irrelevant. På vår skole har vi innført noe vi kaller fagevaluering, der skal studentene i plenum vurdere om undervisninga i faget er tilstrekkelig. Våre studenter har fersk erfaring fra arbeidslivet og er på noen områder mer oppdatert enn lærerne, dermed får vi en god pekepinn på hvem som bør gjøre endringer. Meningen er at disse evalueringene til syvende og sist skal være med på å danne noe av grunnlaget for medarbeidersamtaler. Vi har litt igjen før vi får dette til å virke optimalt, men jeg er optimist!

Så, hvor stopper det da? I min hverdag ser jeg at det fort stopper hos ledelsen, og hvis man ikke som lærer virkelig vil ta i bruk IKT så er det nok enklest å velge minste motstands vei og vente på at noen andre skal ta opp kampen. Dermed må vel både lærere og ledelse ta sin del av skylden for dette. Et annet punkt på lista er økonomi og organiseringsmuligheter til å gjennomføre at alle skal ha tilgang til datamaskin, nettverk og strøm til bærbare maskiner. Hos oss er det et krav at alle studenter skal ha egen bærbar maskin, noe de også har. At det så ender med at de bruker disse maskinene i kun få fag er nok mest lærerstabens feil hos oss. Jeg har også litt erfaring fra en videregående skole i Ålesund og samme problem levde i beste velgående der. Kanskje med litt motsatt fortegn i enkelte fag hos enkelte lærere: de brukte penn og papir hele året, mens tentamener og eksamener skulle gjennomføres på de bærbare maskinene som fylket har sponset for alle elever i videregående skole....

Kort oppsummert: feilen og problemet ligger nok i alle ledd. Departementet og skoleeier (fylket for mitt vedkommende) burde lagt klarere føringer på at det å ikke bruke IKT i undervisninga rett og slett blir sett på som tjenesteforsømmelse og at gjentatte forsømmelser ville medføre endring i stilling eller avskjedigelse. Jeg ser ikke helt for meg at en som jobber i for eksempel en bank skal kunne nekte å ta i bruk datamaskin i arbeidet sitt uten at det ville få konsekvenser. Hvorfor i all verden skal skolene ha andre regler?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Min bloggliste